. การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ( Superlative Degree ) รูปแบบมีดังนี้  the + คุณศัพท์ขั้นสูงสุด + นาม

What is the longest river in the world? แม่น้ำอะไรยาวที่สุดในโลก
My eldest son is 16 years old. ลูกชายคนโตของฉันอายุ 16 ปี
Jane is my best friend. เจนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
     ( ถ้ามี possessive adjective อยู่หน้าคุณศัพท์ขั้นสูงสุดแล้ว ไม่ต้องใช้ the )

Advertisementsการเปรียบเทียบขั้นกว่า ( Comparative Degree )                 

  • การเปรียบเทียบที่สูงกว่า   แสดงในรูป  คุณศัพท์ขั้นกว่า + than   เช่น

This road is longer than that one. ถนนเส้นนี้ยาวกว่าเส้นนั้น
You are taller than me. หรือ You are taller than I am. เธอสูงกว่าฉัน

  • การเปรียบเทียบที่ต่ำกว่ากัน แสดงในรูป less + positive degree + than  เช่น

Malee is less careful than Somchai. มาลีเป็นคนที่รอบคอบน้อยกว่าสมชาย
It is less hot today than it was yesterday. วันนี้อากาศร้อนกว่าเมื่อวานนี้

  • เมื่อนำคุณศัพท์ขั้นกว่ามาใช้เปรียบเทียบกับคำนาม ( noun ) ด้วยกัน  ให้ใช้รูปแบบดังนี้

fewer + นามพหูพจน์นับได้ + than = น้อยกว่า
less + นามนับไม่ได้ + than = น้อยกว่า
more + นามพหูพจน์นับได้, นามนับไม่ได้ + than = มากกว่า    เช่น

There are fewer students in this room than in that room. มีนักเรียนในห้องนี้น้อยกว่าในห้องนั้น
I spent less money than you. ฉันใช้จ่ายเงินน้อยกว่าคุณ
There are more students in this room than in that room. มีนักเรียนในห้องนี้ มากกว่าในห้องนั้น
My mother have more money than my father. แม่ของฉันมีเงินมากกว่าพ่อ

หมายเหตุ   ในกรณีที่ than ทำหน้าที่เป็น conjunction    สรรพนาม ( pronoun )ที่ตามหลัง than ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธาน ต้องมี verb ตามด้วย ดังนี้

She eats less than I do.
 เธอเป็นคนกินน้อยกว่าฉัน
than ทำหน้าที่เป็นคำเชื่อม 2 อนุประโยค ( clause) เข้าด้วยกัน  คือ
She eats less เป็น main clause
I do เป็น subordinate clause
โดย I ทำหน้าที่ประธานของประโยคที่ 2 มี verb do ตาม
than I do เป็น adverbial clause of comparison

ในกรณีที่ than ทำหน้าที่เป็น preposition    pronoun ที่ตามหลัง than ทำหน้าที่เป็น object ไม่ต้องมี verb ตามดังนี้

She eats less than me.
เธอเป็นคนกินน้อยกว่าฉัน
than ทำหน้าที่เป็น preposition  ดังนั้น pronounที่ตามหลัง
than อยู่ในรูป ของกรรม ( object ) คือ me จึงไม่ต้องมี verb ตาม

โดยทั่วไปใช้ได้และมีความหมายไม่ต่างกันทั้งสองกรณี. การเปรียบเทียบขั้นปกติ ( Positive Degree ) มีตัวเชื่อมหลายรูปแบบดังต่อไปนี้

 

  • รูปแบบ as+ คุณศัพท์ขั้นปกติ ( positive degree) + as แสดงความ เท่าเทียมกัน เช่น

This pencil is as long as that one.   ดินสอแท่งนี้ยาวเท่าๆกับแท่งนั้น

  • รูปแบบ as + much หรือ many + นาม + as แสดงความเท่าเทียมกัน เช่น

I have as much money as you. ฉันมีเงินมากเท่าๆกับคุณ
I have as many books as you. ฉันมีหนังสือมากเท่าๆกับคุณ

  • รูปแบบ the same +นาม + as แสดงความเท่าเทียมกัน เช่น

Malee is the same age as มาลีมีอายุเท่ากับลัดดา
แต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ ให้ตัด as ออกได้เลย เช่น
Malee and Ladda are the same age. มาลีและลัดดาอายุเท่ากัน

  • รูปแบบ Verb to be + like แปลว่าเหมือนกัน เป็นคำเชื่อมแสดงความเท่าเทียมกัน แต่ถ้าประธานเป็น พหูพจน์ ให้ใช้ verb to be + alike เช่น

She is like her father. เธอเหมือนกับพ่อของเธอ
Your car and mine are alike. รถยนต์ของคุณและของฉันเหมือนกัน

  • รูปแบบ verb to be + similar to + นาม แปลว่า เหมือนกัน คล้ายกัน เป็นคำเชื่อมแสดงความเท่าเทียมกัน เช่น

Your bag is similar to mine. ถุงของเธอคล้ายกับถุงของฉัน

  • กรณีต้องการเปรียบเทียบความไม่เท่ากันมีรูปแบบดังนี้

not so + คุณศัพท์ขั้นปกติ + as หรือ not as + คุณศัพท์ขั้นปกติ + as เช่น

This road is not so long as that one. ถนนเส้นนี้ไม่ยาวเท่าเส้นนั้น หรือ
This road is not as long as that one.

not as + much/many + นาม + as    เช่น
I don’t have so much money as you . ฉันไม่มีเงินมากเท่าคุณ หรือ
I don’t have as much money as you.

VDO “Adjective”

Posted: มกราคม 10, 2011 in adjective, VDO"Adjective"Quantitative Adjectives

คือคุณศัพท์ที่แสดงปริมาณบอกถึงความมากน้อยของสิ่งนับไม่ได้ได้แก่คำว่า
some บ้าง
much มาก
little น้อย
enough เพียงพอ
all ทั้งหมด
no ไม่มี
any บ้าง
whole ทั้งหมด

Give me some food.
I do not have enough water.
Do you have any money?

Possessive Adjectives

คือคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ
my ของฉัน
her ของเธอ
his ของเขา
its ของมัน
your ของคุณ
our ของพวกเรา
their ของพวกเขา

My book is on the table.
I lost her coat.
May I borrow your pen?

Numeral Adjectives

Posted: มกราคม 10, 2011 in ชนิดของadjective, Numeral AdjectivesNumeral Adjectives

คือคุณศัพท์ที่บอกจำนวนนับ ลำดับที่และจำนวนที่ไม่แน่นอน
จำนวนนับได้แก่ one,two, three, four,five,six,seven,eight, nine,ten……
ลำดับที่ได้แก่ first,second,third,fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, nineth,tenth…..
บอกจำนวนที่ไม่แน่นอนได้แก่คำว่า
many มาก
much มาก
double ทั้งสอง
few /a few น้อย จำนวนน้อย สองสาม
several หลาย
a little/little เล็กน้อย
all ทั้งหมด
no ไม่มี
some มีบ้าง
enough. เพียงพอ

I have three dogs.
That’s his second wife.
I will be away several weeks.